Norweska firma, Norwegia - informacje+47 239 62 127
Menu Biznes w Norwegii
Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Myślisz o założeniu firmy?
Pomagamy załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!

Podatek w Norwegii

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko załatwianie szeregu formalności, ale również związane z tym obowiązki podatkowe. Należy ściśle przestrzegać przepisów i terminów określonych przez urząd podatkowy, ponieważ ich nieprzestrzeganie może skutkować konsekwencjami, włączając w to nałożenie kar finansowych na przedsiębiorcę. Zakres i wysokość podatków w Norwegii zależy przede wszystkim od formy prawnej i rodzaju prowadzonej działalności.

W naszej zakładce przedstawiamy informacje o podatkach obowiązujących norweskich przedsiębiorców, które pomogą zapoznać się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Norwegii.
OBOWIĄZEK PODATKOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ULGI PODATKOWE W NORWEGII ULGI PODATKOWE W NORWEGII PODATEK VAT W NORWEGII PODATEK VAT ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI MVA PODATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM IMPORT / EKSPORT

OBOWIĄZEK PODATKOWY DLA NORWESKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgodnie z obowiązującymi w Norwegii przepisami, przedsiębiorstwa i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które mieszkają na terenie kraju są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich norweskich przedsiębiorców, także właścicieli filii firm zagranicznych. Prowadzenie firmy oznacza konieczność odprowadzania podatków w określonej przez urząd wysokości. Rodzaj i wysokość opodatkowania zależą od kilku czynników, m.in. od formy prawnej działalności, jej charakteru czy faktu zatrudniania pracowników.

Przedsiębiorca powinien opłacać podatek dochodowy w wysokości 22% od zysku firmy oraz składki na ubezpieczenie w wysokości 11,4% od zysku firmy. Podatek dochodowy wyliczany jest na podstawie zadeklarowanej kwoty zysku. Zaliczki na podatek dochodowy Firmy, których obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły limit 50 000 NOK, powinny zostać wpisane do norweskiego rejestru VAT. Podatek VAT rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej. Płatnicy VATu Firmy, które zatrudniają pracowników dodatkowo powinny uiszczać związane z tym opłaty. Podatki od zatrudnienia to Arbeidsgiveravgift, czyli podatek pracodawcy, którego stawka jest zależna od przynależności do strefy oraz Forskuddstrekk, czyli zaliczka na podatek dochodowy pracownika.

ULGI PODATKOWE W NORWEGII

W rocznym zeznaniu podatkowym można dokonać określonych odliczeń, na podstawie których zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania. Prawo do skorzystania z ulg podatkowych jest ściśle regulowane przez norweskie przepisy. Rodzaje zeznań podatkowych Pracownicy zagraniczni, którzy dojeżdżają do miejsca stałego zamieszkania mają możliwość skorzystania z odpisów na podstawie statusu Pendler. Status Pendler daje prawo do odliczenia wydatków związanych z kosztami wyżywienia, zakwaterowania w Norwegii czy podróży do miejsca stałego zamieszkania.
Kto może uzyskać status Pendler?
 • osoby, które przez wzgląd na pracę mieszkają poza stałym miejscem zamieszkania odwiedzanym w sposób regularny,
 • osoby, które w kraju ojczystym posiadają rodzinę (dziecko, małżonek).
Pendlerutgifter to wydatki, które ponosi osoba dojeżdżająca. Tego odpisu mogą dokonać osoby, które:
 1. nie posiadają samodzielnego mieszkania w Norwegii,
 2. posiadają mieszkanie w kraju ojczystym lub mają mniej niż 21 lat i odwiedzają rodziców,
 3. odwiedzają kraj ojczysty co najmniej raz w roku.
Status Pendler pozwala na odliczenie:
 • podróży do miejsca stałego zamieszkania,
 • kosztów biletów promowych i barek,
 • kosztów zakwaterowania,
 • kosztów wyżywienia,
 • odsetek od kredytów w Polsce i Norwegii.
Odpis standardowy, czyli Standardfradrag pozwala na odliczenie 10% od przychodu ze stosunku pracy (nie więcej niż 40 000 NOK). Przychód ze stosunku pracy oznacza wynagrodzenie brutto oraz dodatki, które podlegają opodatkowaniu (świadczenia rzeczowe, bonusy pieniężne i nadwyżka zwrotu wydatków).
Standardfradrag umożliwia odpisanie:
 • kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag),
 • kwoty wolnej od podatku (personfradrag).
Osoby, które na stałe mieszkają w Norwegii również mogą skorzystać z odliczeń. W rozliczeniu zwykłym można odliczyć od podatku koszty faktyczne, np.: minstefradrag (koszty uzyskania przychodu), personfradrag (kwotę wolną od podatku) czy wpłaty na IPA (indywidualny fundusz emerytalny).
Co można odpisać przy rozliczeniu zwykłym?
 • oprocentowanie długu,
 • ulgę rodzicielską,
 • wpłatę na IPA,
 • odpis datków dla organizacji charytatywnych,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • kwotę wolną od podatku.

PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy w Norwegii wynosi 22% od zysku osiągniętego przez firmę. Jest to kwota bazowa, ponieważ dodatkowo w systemie podatkowym funkcjonują ustalane każdego roku progi podatkowe, po przekroczeniu których przedsiębiorca odprowadza większy procent podatku - oznacza to, że kwota podatku do zapłaty wzrasta razem z dochodami firmy. Progi podatkowe Po rozpoczęciu działalności oraz na początku każdego roku kalendarzowego przedsiębiorca powinien złożyć do urzędu podatkowego deklarację przewidywanego zysku firmy na dany rok - to na tej podstawie norweski urząd wylicza wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki na podatek dochodowy Faktyczny stan i zysk firmy przedsiębiorca wykazuje w zeznaniu podatkowym (Selvangivelse for næringsdrivende), które należy złożyć do 31 maja następnego roku. Urząd oblicza należną kwotę podatku i do 17 października wysyła do przedsiębiorcy pismo Skatteoppgjør z właściwą kwotą dopłaty lub zwrotu podatku dochodowego.

PODATEK VAT

Podatek VAT naliczany jest od ceny sprzedaży towarów i usług oraz od wartości statystycznej danego towaru w przypadku importu. Norweskie firmy, których obroty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przekroczyły limit 50 000 NOK muszą zostać wpisane do rejestru VAT i opłacać należny podatek. Płatnicy VATu Podstawowa stawka podatku, która obowiązuje powszechnie to 25%, artykuły spożywcze i napoje opodatkowane są stawką zredukowaną (15%), a dla transportu osobowego i kultury w Norwegii (telewizja, radio, kina) naliczana jest stawka niska w wysokości 12%.

Podatek VAT rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej, w której powinny znaleźć się wszystkie informacje związane z kosztami i przychodami działalności. Deklarację należy składać w wyznaczonych przez norweski urząd terminach drogą elektroniczną (za pomocą portalu altinn.no). Terminy składania deklaracji VAT Firmy będące płatnikami podatku VATu powinny przygotowywać raporty VAT za dany okres czasu, w których należy przedstawić poniesione koszty (faktury i paragony), wyciągi z firmowego konta (kontoutskrifter), wystawione faktury (faktury przychodowe) oraz dołączyć inne papiery dokumentujące działalność firmy (umowę najmu lokalu, kartę pojazdu itp.)

Podatek VAT zapłacony przed rejestracją działalności w rejestrze płatników VAT można odzyskać. W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć dodatkową deklarację, w której wykaże podatek z kosztów z okresu przed wpisem do rejestru.
Warto pamiętać o tym, że firmy będące płatnikami VATu na wystawianych przez siebie fakturach powinny umieszczać skrót MVA (Merverdiavgift), a do każdego towaru czy usługi dodawać odpowiednią wartość podatku VAT.

WPIS DO REJESTRU VAT

Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą w Norwegii, których roczny obrót przekracza 50 000 NOK są zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru VAT. Limit 50 000 NOK zeruje się po upływie 12 miesięcy, w czasie których obroty nie przekroczyły wskazanej kwoty.
Wpis do rejestru VAT oznacza, że przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości w zgodzie z norweskimi przepisami (ustawa o księgowości z 19 listopada 2004 nr 73, ustawa o podatku VAT), a firma jest zobowiązana do naliczania i uiszczania opłaty od sprzedaży towarów i usług.
Rejestracji w Rejestrze Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret) można dokonać drogą elektroniczną (wypełniając formularz dostępny na stronie altinn.no) lub w lokalnym urzędzie podatkowym (skattekontoret). Formularz BR-1080 składa się z dwóch części - firmy zarejestrowane w Enhetsregisteret (Rejestrze Podmiotów Gospodarczych) wypełniają jedynie drugą część wniosku. Filie firm zagranicznych (NUF), które nie posiadają siedziby w Norwegii mogą dokonać rejestracji przez wyznaczonego reprezentanta, którego zadaniem jest dopełnianie formalności podatkowych w imieniu danej firmy. Przedstawicielem podatkowym może być osoba, która na stałe mieszka lub pracuje w Norwegii.

Właściciele przedsiębiorstw zagranicznych mają możliwość odliczania VAT-u naliczonego przez służby celne przy zakupie towarów do użytku w działalności. Filie mają również obowiązek tworzenia zestawień sprzedaży (omsetningsoppgaver) oraz regularnego naliczania i uiszczania podatku od sprzedaży towarów i usług.

ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI MVA

Podatek VAT (Merverdiavgift) to obowiązujący w Norwegii podatek od towarów i usług. Płatnicy VATu VAT w Norwegii rozliczany jest za pomocą deklaracji podatkowej, w której powinny znaleźć się wszystkie informacje związane z kosztami i przychodami działalności. Deklarację należy składać w wyznaczonych przez norweski urząd terminach drogą elektroniczną (za pomocą portalu altinn.no). Terminy składania deklaracji VAT Firmy będące płatnikami podatku VATu powinny przygotowywać raporty VAT za dany okres czasu, w których należy przedstawić poniesione koszty (faktury i paragony), wyciągi z firmowego konta (kontoutskrifter), wystawione faktury (faktury przychodowe) oraz dołączyć inne papiery dokumentujące działalność firmy (umowę najmu lokalu, kartę pojazdu itp.).

Na mocy zmian w norweskich przepisach dotyczących składania deklaracji VAT, osoby oraz firmy figurujące w rejestrze płatników podatku VAT powinny rozliczać opłaty importowe (z wyłączeniem cła i dokumentów przewozowych) w deklaracji podatkowej. Wartość towarów należy wykazać w rubryce importu do celów statystycznych, jednak nie wpływa ona na rozliczenie z urzędem.

PODATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

Zatrudnianie pracowników w norweskiej firmie oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z opłatami z tytułu zatrudnienia, zasiłkiem chorobowym (pracodawca wypłaca zasiłek przez pierwsze 16 dni zwolnienia) czy niezbędnymi szkoleniami.

Podatki od zatrudnienia to Arbeidsgiveravgift, czyli podatek pracodawcy, którego stawka jest zależna od przynależności do strefy oraz Forskuddstrekk, czyli zaliczka na podatek dochodowy pracownika. Koszty stałe Koszty stałe łącznie wynoszą minimum 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto pracownika. Koszty zmienne związane są z zasiłkiem chorobowym (sykepenger), ubezpieczeniem NWW, szkoleniami pracowników czy odzieżą roboczą.

IMPORT / EKSPORT

Pomimo że Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, jej przynależność do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) umożliwia wymianę towarów pomiędzy Polską a Norwegią, co oznacza konieczność opłaty cła i podatku VAT. Firmy i osoby figurujące w norweskim rejestrze płatników podatku VAT powinny rozliczać opłaty importowe (z wyłączeniem cła i dokumentów przewozowych) w deklaracji podatkowej. Poszczególnym kategoriom towarów przypisane są konkretne stawki i taryfy celne albo zwolnienie z opłat. Wysokość stawek celnych określana jest przez Norweski Urząd Celny (toll.no).

Na granicy należy przedstawić dokument SAD. W okazanym dokumencie powinny znajdować się wszystkie informacje dotyczące przewożonego towaru oraz faktura zakupu. Dokumenty SAD przygotowywane są przez agencje celne, które posiadają wszelkie informacje o obowiązujących procedurach i opłatach celnych.

Podatek VAT od importu wynosi 25% i 15% (opodatkowaniu nie podlegają samochody elektryczne, statki i ich części, wiatraki elektryczne - źródła energii itd.). Dołączona do dokumentu SAD faktura może zawierać standardową stawkę podatku VAT lub VAT zerowy - jeśli przedsiębiorca chce, aby naliczony podatek został skorygowany, musi wysłać do urzędu wniosek o korektę faktury wraz z potwierdzeniem wywozu towaru.

Wywóz dóbr wytworzonych w Norwegii oznacza ich eksport. Sprzedaż towarów może być traktowana jako ich eksport, jeśli firma potwierdzi w norweskim urzędzie celnym wywóz poza granice Unii Europejskiej.
Obowiązek odprowadzenia należnego podatku za towary eksportowane spoczywa na ich odbiorcy.
Firma, która eksportuje towary do Norwegii powinna:
 1. wystawić odbiorcy fakturę z zerową stawką VAT,
 2. zgłosić w urzędzie celnym zamiar wywozu towaru poza granice UE,
 3. zgłosić norweskim służbom celnym wwożenie towaru na teren kraju.
Eksport jakich towarów wymaga zezwoleń?
Anuluj odpowiedź
49 komentarzy
Zygmunt33
Bardzo dobry artykuł. Dawno tak dobrego nie czytałem ! wszystko o uregulowanie podatków firma norwegia znajdziecie tutaj. :)
Odpowiedz
Laki53
tak zgadza się artykuł o uregulowanie podatków biznes Norwegia , tylko na tej stronie. ;)
Josia03
jak rozliczyć firmę w Norwegii ?
Odpowiedz
HelpI33
Zapraszam do nas rozliczymy twoją firme! :)
Desko0
norweskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa z branży budowlanej - potrzebuje pilnie !!
Odpowiedz
Alezek53
norweskie rozliczenie roczne biznesu - pamiętajcie osoby pracujące powinny rozliczyć się do 30 kwietnia, a przedsiębiorcy do 31 maja następnego roku.
Odpowiedz
Loos22
Jak to w praktyce w wygląda te rozliczenie roczne Norwegia?
Odpowiedz
Pyza
Norwegia rozliczenie roczne najlepiej zrobi to jakieś biuro rachunkowe..
NorwegiaPomoc
Zapraszam do nas oferuje , rozliczenie roczne firmy Norwegia, rozliczenie roczne firmy w Norwegii,
rozliczenie roczne biznesu Norwegia i wiele innych!
radek
Hej, ma ktoś do polecenia dobrą księgową lub księgowego co mi zrobi norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej?
Odpowiedz
Ada1212
Ja mam jedną co co rok robi mi rozliczenie roczne enkelta w Norwegii, ale zależy skąd jesteś, z jakiej miejscowości?
radek
A działa może na odległość? Zależałoby mi jednak na tym, żeby załatwić wszystko zdalnie, żeby zrobić rozliczenie roczne enkelta w Norwegii przez Internet bo nie ma mnie teraz na miejscu.
Ada1212
To niestety nie pomogę. Może spróbuj zrobić norweskie rozliczenie enkelta sam? Podobno przez Internet jest dużo łatwiej.
radek
No ale słyszałem że Norwegia jest surowa jeśli chodzi o rozliczenie firmy jednoosobowej i wolałbym sam nie popełnić żadnego błędu…
danti
słuchaj jeśli przejmujesz się błędami to serio nie ma czym! norwerskie rozliczenie enkleta samo ci wszystko wylicza internetowo przez formularz. dzięki temu rozliczenie firmy jednoosobowej jest banalne, wpisywanie ograniczone do minimum. norwegia nie jest taka straszna :)
TakaJedna
Rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii jest strasznie skomplikowane. Podjęłam próbę i chciałam sama zrobić rozliczenie roczne firmy jednoosobowej, no nie poszło mi najlepiej…
Odpowiedz
JoJo
A czy ja wiem, nie powiedziałbym że rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii jest trudne czy łatwe. Raz robię rozliczenie roczne firmy jednoosobowej, raz rozliczenie roczne spółki i zależy indywidualnie od firmy.
pestka
hehehe skoro myślicie że norweskie rozliczenie firmy jest trudne to nie wiecie co to trudne rozliczenie :))) Co roku robię rozliczenie roczne spółki w Norwegii sam bez pomocy księgowej i bez problemu ;))
arnold
Tak? To ciekawe jak to Twoje norweskie rozliczenie firmy wygląda. Pewnie mała firemka tylko że spółka i rozliczenie łatwiejsze niż rozliczenie enkelta, Norwegia i jej procedury są skomplikowane dla rozbudowanych firm.
pestka
moja firma jest normalna i porządna. robie rozliczenie roczne AS w Norwegii raz większe raz mniejsze ale na pewno nie jest aż tak trudne jak mówią ;))) Norwegia i rozliczenie enkelta? To już w ogóle można zrobić jedną ręką ;)))
Verlo
To jak to w końcu jest? Ktoś mi może obiektywnie powiedzieć jak wyglada norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa? Chciałam utworzyć spółkę w Norwegii ale jak czytam jakie rozliczenie roczne AS jest skomplikowane to zastanawiam się czy nie zmienić wszystkiego tak, żeby jednak robić rozliczenie firmy jednoosobowej.
JoJo
Powiem w ten sposób, to czy norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa będzie łatwe czy trudne zależy, jak bardzo rozbudowana będzie działalność firmy. Dlatego zarówno rozliczenie firmy jednoosobowej w Norwegii może być łatwe bądź trudne jak i norweskie rozliczenie spółki.
Sławek
Jest dokładnie tak jak pisze JoJo. Jestem księgowym i nie ma reguły. Co prawda trochę częściej zdarza się że łatwiejsze jest norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej niż norweskie rozliczenie spółki ale nie jest to przytłaczająca większość.
ann
czyli jesli moj maz pracuje w norwegii i robi rozliczenie roczne biznesu to moze odliczyc koszty odwiedzin mnie i dziecka w polsce tak
Odpowiedz
Gabi
Tak, wtedy ma status Pendler i robiąc rozliczenie roczne biznesu w Norwegii odlicza co musi.
ann
dobrze a wiec robiac rozliczenie roczne biznesu norwegia pozwala mu odliczyc koszty biletow lotniczych tak
Gabi
No właśnie z tego co kojarzę jeśli chodzi o rozliczenie biznesu Norwegia pozwala odliczyć bilety promowe i barek, nie wiem czy lotnicze też.
buka
Mi się wydaje że koszty biletów lotniczych też można, ponieważ robiąc rozliczenie roczne firmy w Norwegii można je ująć w ogólnych kosztach podróży do miejsca stałego zamieszkania.
Gabi
No dobrze teraz tylko pytanie, czy mąż mieszka na stałe w Polsce czy w Norwegii? Rozliczenie roczne firmy pozwala na wiele ale tutaj bym się obawiała.
ann
maz mieszka w norwegii czyli przez to rozliczenie roczne nie bedzie moglo byc pomniejszone o ulgi nonsens
Tusia
To może ja się wtrącę :D Robiąc rozliczenie roczne w Norwegii Twój mąż może spokojnie odliczyć wszelkie koszty podróży do Polski, ponieważ spełnia warunek jakim jest posiadanie rodziny w kraju ojczystym :) Więc bilety lotnicze też może odliczyć :)
ann
dziekuje wlasnie o tako odpowiedz mi chodzilo. slyzsalam tez ze robiac norweskie rozliczenie biznesu mozna takze odliczyc kredyt i chcialam zapytac jeszcze czy polski kredyt tez
Wasyl07
No tak najlepiej wszystko odlicz!!! Norweskie rozliczenie biznesu to nie żarty że możesz sobie każdą zachciankę uwzględnić!!
Tusia
Robiąc rozliczenie firmy w Norwegii jak najbardziej można odliczyć odsetki kredytu, również tego polskiego więc śmiało :)
ann
dobra dziekuje bardzo za podpowiedz tusia a ty wasyl07 jak nie masz nic madrego to powiedzenia to nie mow nic. pytam normalnie o rozliczenie firmy w norwegii i tyle.
jaaninkaa
dzień dobry cchcę zrobić niedługo rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w norwegii tylko nie wiem czy moja firma powinna płacić vat czy nie..???
Odpowiedz
Kazik
A możesz powiedzieć coś więcej? Vat obowiązuje płatników vat, jeśli jesteś płatnikiem to jak robisz rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii musisz to uwzględnić.
jaaninkaa
no tak tylko skąd mam wiedzieć czy powinnam być tym płatnikiem vat.?? czy norwegia ustala kiedy rozliczenie firmy powinno uwzględniać vat..???
Kazik
Ogólnie Norwegia działa na zasadach, że jak obroty firmy w ciągu 12 miesięcy przekroczą 50 000 NOK to wtedy robisz rozliczenie firmy z VAT.
jaaninkaa
no dobrze a jak chce zrobić rozliczenie enkelta w norwegii to te zasady dalej obowiązują.?? czy tylko jak się robi rozliczenie spółki w norwegii….?
Kazik
Tak, niezależnie od tego, czy chodzi o rozliczenie spółki w Norwegii czy rozliczenie enkelta, te zasady są takie same.
jaaninkaa
ok dziękuję ślicznie :-)
Alena9
rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Norwegia kto sie tym moze zająć?
Hania
Hejka, ja mam pytanie. Ogólnie działalność prowadzę w Polsce, ale jednym z miejsc gdzie posiadam filię jest Norwegia. Czy dalej muszę robić rozliczenie przedsiębiorstwa, w sensie rozliczenie biznesu w Norwegii?
Odpowiedz
Marco
Wydaje mi sie ze jak to tylko filia to rozliczenie biznesu w Norwegii cie nie obowiazuje. Norwegia patrzy czy rozliczenie przedsiebiorstwa zostalo zrobione glownie przez norweskie firmy
iam
Marco ale gadasz głupoty, nie wprowadzaj w błąd! opłata podatkowa dotyczy filii zagranicznych, więc odpowiadając na Twoje pytanie Hania to tak, musisz zrobić norweskie rozliczenie roczne!
Gaja
Ja też prowadzę filię i potwierdzam, norweskie rozliczenie roczne Cię nie ominie niestety ;p
Juzka9
norweskie rozliczenie roczne firmy nie jest takie proste
AstonA
Panowie jak rozliczyć firmę Norwegia?
x
Chcesz otworzyć biznes w Norwegii? Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu:
STRONA GŁÓWNA | INNE USŁUGI | KONTAKT