Norweska firma, Norwegia - informacje+47 239 62 127
Menu Biznes w Norwegii
Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Myślisz o założeniu firmy?
Pomagamy załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!

Istotne płaszczyzny księgowości w Norwegii

Właściciele firm, niezależnie od formy prowadzonej w Norwegii działalności, powinni znać przynajmniej podstawowe przepisy związane z księgowością firmy. Warto wiedzieć, jakie terminy i stawki obowiązują norweskich przedsiębiorców, w jaki sposób należy wystawić fakturę, czy które ustawy mogą okazać się przydatne.

W naszej zakładce przedstawiamy informacje związane z księgowością norweskich przedsiębiorstw, które pomogą zdecydować, czy warto samodzielnie zająć się księgowością swojej firmy czy lepiej zlecić to zadanie specjaliście.
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USTAWY REGULUJĄCE KSIĘGOWOŚĆ OBOWIĄZEK AUDYTU W NORWESKIEJ FIRMIE ENKELTPERSONFORETAK - FIRMA JEDNOOSOBOWA AKSJESELSKAP - spółka AS NUF - ODDZIAŁ FIRMY ZAGRANICZNEJ PODATKI W NORWESKIEJ FIRMIE KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI IMPORT I EKSPORT DOKUMENTACJA FIRMY W NORWEGII KONTA KSIĘGOWE W NORWEGII FAKTURY W NORWESKIEJ FIRMIE OBOWIĄZKI WZGLĘDEM PRACOWNIKA BEZPIECZEŃSTWO PRACY W NORWESKIEJ FIRMIE SAMOCHÓD FIRMOWY W NORWEGII PORTAL ALTINN

RODZAJE FIRM W NORWEGII

Rodzaje działalności gospodarczej w Norwegii

USTAWY REGULUJĄCE KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII

Zgodnie z ustawami regulującymi księgowość norweskich firm wszelkie transakcje dotyczące prowadzonej działalności powinny być rejestrowane, a właściwe dokumenty przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującym w Norwegii prawem. Ustawy dotyczą kwestii związanych z rachunkiem zysków i strat, bilansem czy wyceną. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do składania rocznego zeznania podatkowego.
Księgowość w Norwegii regulowana jest przez dwie ustawy:
Każdy norweski przedsiębiorca najpóźniej do 31 maja kolejnego roku podatkowego musi złożyć rozliczenie roczne. Skattemelding, czyli informacje o dochodach uzyskanych przez firmę należy składać za pomocą portalu altinn.no. Na tej podstawie urząd wysyła Skatteoppgjør, czyli pismo z należną kwotą podatku do zapłaty lub do zwrotu.

Właściciele firm w Norwegii nie mają obowiązku zatrudniania osoby do prowadzenia księgowości. Można to robić samodzielnie, jednak należy pamiętać o konieczności dotrzymywania wyznaczonych terminów i dbać o prawidłowość wszelkich wyliczeń, ponieważ błędy w rachunkach i nieterminowość wiążą się z częstymi kontrolami z urzędu skarbowego.

Obowiązek zewnętrznej kontroli sprawozdań rocznych dotyczy przedsiębiorstw wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach, Revisorloven.

OBOWIĄZEK AUDYTU

Obowiązek audytu, czyli zewnętrznej kontroli sprawozdań rocznych norweskich przedsiębiorstw dotyczy firm wskazanych w Ustawie o biegłych rewidentach, Revisorloven.
Biegły rewident zajmuje się kontrolą bilansów i sprawozdań rocznych norweskich firm.
Norweskie spółki akcyjne (spółki AS) podlegają obowiązkowi audytu, jednak mogą zostać z niego zwolnione, jeżeli spełniają określone warunki:
 1. w dokumentach założycielskich znajduje się wpis o rezygnacji z biegłego rewidenta,
 2. obroty spółki nie przekraczają 6 000 000 NOK,
 3. suma bilansowa spółki przekracza 23 000 000 NOK,
 4. spółka zatrudnia na pełen etat mniej niż 10 pracowników.
Enkeltpersonforetak podlega obowiązkowi audytu jedynie, jeżeli spełnia określone warunki:
 1. obroty przekraczają 5 000 000 NOK,
 2. suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK / firma zatrudnia na pełen etat więcej niż 20 pracowników.
NUF podlega obowiązkowi audytu, jeżeli obroty firmy przekraczają 5 000 000 NOK.

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA

Właściciele firm jednoosobowych powinni znać norweskie ustawy o rachunkowości i dbać o prawidłowe księgowanie wszelkich transakcji. Sama księgowość jest stosunkowo prosta, a zatrudnianie księgowego nie jest obowiązkiem.

Enkeltpersonforetak podlega obowiązkowi audytu jedynie, jeżeli spełnia określone warunki:
 1. obroty przekraczają 5 000 000 NOK,
 2. suma bilansowa jest większa niż 20 000 000 NOK / firma zatrudnia na pełen etat więcej niż 20 pracowników.
W rocznym zeznaniu podatkowym (załącznik RF-1175 Næringsoppgave 1) przedsiębiorcy muszą wykazać kapitał własny (Egenkapital), który wylicza się na koncie 2050 (Annen egenkapital).

Przede wszystkim należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ustalonej przez urząd skarbowy na podstawie corocznej deklaracji zysku firmy. Zaliczki na podatek dochodowy księguje się na koncie 2070 (Forskuddsskatt). Stan konta pod koniec roku powinien być zgodny z zaliczkami wyszczególnionymi na Skattemelding. Zaliczki na podatek dochodowy Warto pamiętać, że prowadzenie firmy ENK umożliwia swobodne korzystanie ze środków firmowych. Transakcje środków firmowych na potrzeby prywatne (przelewy i wypłata gotówki) ujmuje się na koncie 2060 (Privatuttak).
Salda obu kont (2060 - Privatuttak, 2070 - Forskuddsskatt) po zamknięciu roku księgowego powinny być równe zeru.

SPÓŁKA AS

Księgowość norweskich spółek jest skomplikowana, dlatego udziałowcy Aksjeselskap prowadzenie księgowości firmy powinni powierzyć specjaliście.

Norweskie spółki akcyjne (spółki AS) podlegają obowiązkowi audytu, jednak mogą zostać z niego zwolnione, jeżeli spełniają określone warunki:
 1. w dokumentach założycielskich znajduje się wpis o rezygnacji z biegłego rewidenta,
 2. obroty spółki nie przekraczają 6 000 000 NOK,
 3. suma bilansowa spółki przekracza 23 000 000 NOK,
 4. spółka zatrudnia na pełen etat mniej niż 10 pracowników.
Aksjeselskap powinny opłacać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ustalonej przez urząd na podstawie zysku spółki. Należny podatek dochodowy opłaca się w dwóch równych ratach w kolejnym roku podatkowym. Spółki AS mają obowiązek złożyć Do rocznego zeznania podatkowego należy dołączyć załącznik RF-1167 Næringsoppgave 2.

W przeciwieństwie do właścicieli firm jednoosobowych, udziałowcy norweskich spółek nie mogą swobodnie dysponować środkami finansowymi, a w planie kont nie ma konta wydatków prywatnych (Privatuttak). Każdy wydatek i operacja na koncie firmy muszą zostać udokumentowane i zewidencjonowane w programie księgowym. Udziałowcy spółki otrzymują wynagrodzenie na zasadzie
Właściciele spółek mogą zatrudnić się we własnej firmie i tym samym zyskać prawa pracownicze - wynagrodzenie, świadczenie urlopowe czy odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

FILIA FIRMY ZAGRANICZNEJ

Działalność filii firmy zagranicznej wymaga znajomości przepisów dotyczących importu towarów bądź usług, a niekiedy oznacza konieczność wyznaczenia reprezentanta w Norwegii, który będzie przedstawicielem firmy w sprawach podatkowych. Aby uniknąć problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem, warto dokładnie zapoznać się ze stosownymi ustawami albo skorzystać z usług profesjonalnego księgowego.
NUF podlega obowiązkowi audytu, jeżeli obroty firmy przekraczają 5 000 000 NOK.
Podobnie jak w przypadku spółek akcyjnych, w planie kont norweskich filii nie istnieje konto wydatków prywatnych (Privatuttak). NUF ma obowiązek złożyć

PODATKI

Podatek dochodowy od osób fizycznych i jednostek gospodarczych w Norwegii wynosi 22% od dochodu/zysku firmy. Rokrocznie ustalane są progi podatkowe, które determinują faktyczną wysokość podatku do zapłaty. Progi podatkowe Po rozpoczęciu działalności firmy lub na początku roku przedsiębiorca powinien zadeklarować przewidywany zysk (overskudd), na podstawie którego urząd wyliczy wysokość zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli uzyskany dochód przekroczy kwotę z deklaracji, należny podatek trzeba zapłacić najpóźniej do 31 maja kolejnego roku.

Zaliczki na podatek dochodowy opłaca się w wyznaczonych terminach, których przekroczenie wiąże się z naliczeniem karnych odsetek. NUF ma obowiązek złożyć Obowiązek wpisu do rejestru VAT (Merverdiavgiftsregisteret) dotyczy norweskich firm, których obroty w ciągu 12 kolejnych miesięcy przekroczyły limit 50 000 NOK. Stawki podatku VAT w Norwegii Płatnicy VATu powinni opłacać podatek oraz składać deklarację podatkową w wyznaczonych przez urząd terminach. Terminy składania deklaracji VAT

KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że prowadzenie własnej firmy wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych kosztów bezpośrednio związanych z jej działalnością oraz udowodnienia zasadności ich poniesienia. Dokładny zakres i wysokość kosztów zależą od rodzaju firmy oraz charakteru świadczonych przez nią usług. Koszty stałe Koszty stałe to koszty ponoszone cyklicznie, których wysokość można łatwo ustalić. Głównym kosztem tego rodzaju jest koszt wynajmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność - lokal powinien zostać zgłoszony jako miejsce prowadzenia działalności firmy. Stałym wydatkiem są również abonamenty za Internet i telefon służbowy - warto pamiętać, że właściciele firm jednoosobowych mogą skorzystać tutaj jedynie z częściowych odliczeń. Sporym obciążeniem są także wszelkie koszty związane z użytkowaniem samochodu służbowego. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników poza ustaloną pensją muszą liczyć się z obowiązkiem opłacania stosownych podatków. Koszty zmienne Wysokość kosztów zmiennych ewoluuje wraz z bieżącym zapotrzebowaniem, dlatego trudno jednoznacznie ją określić. Do kosztów zmiennych zalicza się głównie niezbędne do osiągania przychodów urządzenia i materiały czy artykuły biurowe (komputery, drukarki). Warto jednak pamiętać także o kosztach związanych z podróżami służbowymi, w tym dietą, kosztami reprezentacji, reklamą (ulotki, wizytówki), wszelkimi szkoleniami (np. szkolenia z zakresu świadczonych usług, szkolenia BHP), licencjami oraz autoryzacją (wyrobienie kart branżowych, zakup fachowej literatury).

Koszty firmy wyliczane są za pomocą faktur kosztowych. Faktury kosztowe to faktury wystawiane przez dostawców/sprzedawców, które stanowią potwierdzenie poniesionych kosztów. Przedsiębiorca powinien pamiętać o kontrolowaniu prawidłowości danych znajdujących się na fakturach, w szczególności poprawności wyszczególnionych kwot (kwoty brutto, podatku VAT) oraz danych przedsiębiorcy.

IMPORT I EKSPORT

Norwegia jest częścią EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), dzięki czemu możliwa jest wymiana towarów między nią a Polską. Import towarów i usług przez firmy figurujące w norweskim rejestrze VAT jest zwolniony z podatku, jednak nadal pozostaje obowiązek zgłaszania importu w deklaracji podatkowej. Norweski Urząd Celny odpowiada za określenie wysokości stawek celnych czy zwolnienie z opłat. Szczegółowe informacje związane z aktualnie obowiązującymi taryfami celnymi można znaleźć na stronie urzędu: www.toll.no.

Wszystkie norweskie i zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe, które zajmują się odsprzedażą towarów lub zatrudniają co najmniej pięciu pracowników mają obowiązek zarejestrowania działalności w Foretaksregisteret (Rejestr Przedsiębiorstw).

Podatek VAT od importu wynosi 25% i 15% (opodatkowaniu nie podlegają m.in. samochody elektryczne, statki i ich części czy wiatraki elektryczne).
Importowane towary należy zaksięgować na koncie 4001 (zakup towarów z zagranicy).
Dokument SAD to dokument zawierający wszelkie informacje dotyczące przewożonego towaru, który należy okazać podczas kontroli na norweskiej granicy. Dokument SAD musi zostać przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących opłat i procedur celnych. Do dokumentu trzeba dołączyć fakturę na zakup towarów.

Jeśli towary w całości przeznaczone są do konsumpcji za granicą, ich eksport jest zwolniony z podatku VAT. W innym przypadku powinny zostać opodatkowane. Z podatku zwolnione są również tzw. usługi wymienne dostarczane drogą elektroniczną, czyli np. usługi reklamowe, prawne czy konsultingowe. Eksport jakich towarów wymaga zezwoleń? Aby móc wywieźć towary za granicę, firma musi spełnić wymogi eksportowe:
 1. posiadać fakturę,
 2. zgłosić towar na deklaracji eksportowej,
 3. posiadać certyfikat wywozu towaru (attest for utførsel).
Eksportowane towary należy zaksięgować na koncie 3100.

DOKUMENTACJA FIRMY

Obowiązek przechowywania dokumentacji firmowej dotyczy wszystkich norweskich przedsiębiorstw. Okres, przez który należy przechowywać dokumenty zależy od ich rodzaju i wynosi od 3,5 do 5 lat (od daty zamknięcia roku księgowego). Wyjątek stanowią takie dokumenty jak deklaracje celne, dokumentacja księgowa czy kredytowa - tego rodzaju dokumenty należy przechowywać przez okres 5-15 lat.

Istotne jest zachowanie porządku oraz kontrolowanie prawidłowości prowadzonej dokumentacji. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zachowanie wszelkich faktur, ponieważ to na ich podstawie firma ma prawo do odliczeń podatkowych z tytułu poniesionych kosztów. Przejrzystość dokumentacji firmowej ma wymiar czysto praktyczny w sytuacji kontroli z norweskiego urzędu czy zbliżającego się terminu składania deklaracji podatkowych.
Zgodnie z przepisami dokumenty powinny być przechowywane w archiwum zlokalizowanym na terenie firmy bądź w firmie zewnętrznej - w takim przypadku magazyn ma obowiązek udostępnienia dokumentów w razie kontroli.
Dokumentację firmową dzieli się na dwa rodzaje: dokumentację pierwotną oraz dokumentację wtórną. Dokumentacja pierwotna to m.in. deklaracje roczne, dokumenty kosztowe, rejestr rachunków, deklaracje VAT, dokumenty przychodowe, dokumenty kadrowe, bilanse, pisma od rewizora, specyfikacje środków trwałych oraz specyfikacje zobowiązań. Tego typu dokumenty powinny być przechowywane przez okres 5 lat (od daty zamknięcia roku księgowego). Dokumentacja wtórna to m.in. umowy, dokumentacja magazynowa czy korespondencja dotycząca księgowości. Takie dokumenty powinny być przechowywane przez 3,5 roku (od daty zamknięcia roku księgowego).

KONTA KSIĘGOWE

Po rejestracji firmy w urzędzie norweski przedsiębiorca ma możliwość otworzenia firmowego konta bankowego, bedriftskonto. Za jego pomocą powinny odbywać się wszelkie transakcje finansowe związane z działalnością firmy.
Aby wykazać przebieg zdarzeń gospodarczych w firmie należy korzystać z planu kont. Standardowy plan kont (NS4102) składa się z kilkunastu stron i wskazuje schemat zakwalifikowania danego zdarzenia gospodarczego. Istotne jest prawidłowe dopasowanie zdarzenia do właściwego konta księgowego, ponieważ salda poszczególnych kont wpisuje się do zeznania podatkowego.

Konta księgowe składają się z czterech cyfr, a o przynależności do danego konta świadczy pierwsza z nich. Poszczególne konta księgowe to:
 1. 1000 (Eiendeler): majątek firmy, czyli wszelkie środki trwałe,
 2. 2000 (Gjeld og Egenkapital): dług i kapitał własny, czyli rozrachunki z dostawcami, bankami i urzędami,
 3. 3000 (Inntekter): przychody, czyli przychody firmy (kwoty netto z faktur przychodowych),
 4. 4000 (Varekjøp): zakup: podział na zakup materiałów, towarów, krajowy, zagraniczny itp.,
 5. 5000 (Lønnsutgifter): koszty związane z pracownikami, czyli wynagrodzenia, dodatki, feriepenger,
 6. 6000 (Annen driftskostnad): koszty operacyjne, czyli amortyzacja, zakup narzędzi, ubrań roboczych i artykułów biurowych,
 7. 7000 (Annen driftskostnad): koszty operacyjne, czyli koszty reklamy, podróże służbowe,
 8. 8000 (Finansinntekter og - kostnader, periodens resultat): przychody i koszty finansowe, czyli odsetki od kredytów, wynik finansowy za dany rok.

FAKTUROWANIE

Firma za sprzedaż towarów i usług powinna wystawiać swoim klientom faktury (faktury przychodowe). Faktury przychodowe należy księgować na kontach rozrachunku z odbiorcami (1500 - Kundefordringer), przychodów ze sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT (3000 - Salgsinntekt varer, avgiftspliktig) oraz 25% podatku VAT ze sprzedaży (2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats).

Dbałość o porządek w firmowych dokumentach i kontrolowanie prawidłowości wystawionych faktur jest niezwykle istotne w przypadku kontroli z norweskiego urzędu czy zaległości ze strony kontrahentów. Prawidłowo wystawiona faktura to podstawa do ubiegania się o zwrot należności za pomocą firmy windykacyjnej. Na fakturze należy umieścić

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Bardzo często działalność firmy wymaga zatrudnienia pracowników, co wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów - wynagrodzenie, podatki. Ponadto norwescy pracodawcy muszą pamiętać o obowiązkach względem swoich pracowników. O CO MUSI ZADBAĆ NORWESKI PRACODAWCA? Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku pracodawcy, czyli Arbeidsgiveravgift (stawka jest zależna od przynależności do strefy) oraz zaliczek na podatek dochodowy pracownika - Forskuddstrekk. Podatki od zatrudnienia opłaca się w terminach Koszty stałe, które ponosi pracodawca to:
 1. opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto),
 2. ubezpieczenie emerytalne (min. 2% od wynagrodzenia brutto),
 3. feriepenger (min. 10,2% od wynagrodzenia brutto).
Koszty zmienne to m.in.:
 1. zasiłki chorobowe,
 2. szkolenia pracowników,
 3. odzież robocza.
Obowiązki pracodawcy w obrębie szkoleń (stanowiskowych, HMS), odzieży roboczej czy kart branżowych (www.byggekort.no, www.renholdskort.no) zależą od zakresu działalności firmy.
Koszty stałe to łącznie 26,3% od kwoty wynagrodzenia brutto, a koszty zmienne to około 5% od kwoty wynagrodzenia brutto.
Zatrudniające pracowników firmy muszą zadbać o kompletność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji. Przede wszystkim z początkiem każdego miesiąca należy informować urząd o stanie zatrudnienia i wypłatach za pomocą druku A-melding. Ilość przepracowanych godzin wyszczególnia się na druku Timeliste, a w przypadku rozliczenia godzinowego to właśnie na tej podstawie naliczane jest wynagrodzenie za dany miesiąc. Kwotę wynagrodzenia brutto i netto oraz zaliczkę na podatek dochodowy zawiera dokument Lønnslipp. Ponadto do 31 stycznia kolejnego roku pracodawca powinien dostarczyć pracownikom informacje dotyczące kwoty dochodów i zaliczek na podatek dochodowy za miniony rok - Sammenstillingsoppgave.

Norweski pracodawca może zatrudniać pracowników zagranicznych pod warunkiem, że posiadają oni ważny numer personalny oraz Skattekort. Jeśli pracownik pochodzi z kraju spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) powinien mieć pozwolenie na pobyt na terenie Norwegii.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Zgodnie z Norweskim Kodeksem Pracy podstawowym obowiązkiem pracodawcy względem pracowników jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, czemu ma służyć np. obowiązkowy kurs HMS (kurs BHP) czy wyposażenie pracowników w karty branżowe.
W Norwegii prawo reguluje szereg zawodów (lista zawodów), a osoby zakładające firmę, która wymaga specjalnego zezwolenia powinny posiadać certyfikat potwierdzający kwalifikacje (dotyczy to m.in branży medycznej, prawników, księgowych, kierowców czy masażystów). Niektóre przedsiębiorstwa np. zajmujące się artykułami spożywczymi, zwierzętami czy kosmetykami powinny posiadać również pozwolenie od Mattilsynet. KTO POWINIEN UKOŃCZYĆ KURS HMS? Byggekort to identyfikator dla pracowników firm budowlanych, natomiast Renholdskort dotyczy pracowników autoryzowanych firm sprzątających. Jedyną instytucją, która wydaje karty branżowe jest Oberthur Technologies (www.byggekort.no, www.renholdskort.no). Okres ważności kart wynosi dwa lata.
Koszt wyrobienia kart branżowych w całości ponosi pracodawca.
Na identyfikatorach znajdują się podstawowe informacje dotyczące pracownika i firmy

SAMOCHÓD FIRMOWY

Do prowadzenia firmy w Norwegii często niezbędne jest posiadanie samochodu służbowego - koszty związane z jego utrzymaniem to jedne z podstawowych kosztów działalności, które jednak można odliczyć, a tym samym obniżyć podstawę opodatkowania. Przedsiębiorstwa posiadające samochody służbowe mają obowiązek uiszczania opłaty z tego tytułu - Årsavgift. Wysokość rocznej opłaty za samochód zależy od jego rodzaju.
Samochód służbowy powinien zostać zaewidencjonowany. Można to zrobić wpisując auto do ewidencji środków trwałych, lub jeśli firma korzysta z samochodu prywatnego, wypełnić druk Kjørebok.
Koszty związane z użytkowaniem samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych należy rozdzielać na poszczególne kategorie, np. paliwo (7000 - Drivstoff) czy naprawy (7020 - Vedlikehold). Składając roczne zeznanie podatkowe trzeba pamiętać o dołączeniu właściwych załączników związanych z amortyzacją pojazdu i wydatkami. Wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych firmy oznacza konieczność przechowywania paragonów i faktur za wydatki związane z jego użytkowaniem. KIEDY WARTO WPISAĆ SAMOCHÓD DO EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH? Korzystając z samochodu prywatnego na potrzeby służbowe należy wypełnić druk Kjørebok, w którym wskazuje się dane samochodu, datę oraz cel podróży czy liczbę przebytych kilometrów - liczba kilometrów naliczana jest przez Elektronisk Kjørebok - które następnie trzeba pomnożyć przez właściwą stawkę.
Korzystanie z druku Kjørebok oznacza obowiązek prowadzenia książki ewidencji pojazdu. KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z DRUKU KJØREBOK?

PORTAL ALTINN

Platforma elektroniczna Altinn to norweski portal służący do składania wniosków, rozliczeń, korekt i odwołań. Za pomocą strony można składać dokumenty dotyczące zeznania podatkowego, zaliczek na podatek dochodowy, rozliczenia podatku VAT czy składek na ubezpieczenie społeczne.
Z platformy może korzystać każdy, kto posiada numer personalny i kody MinID. Do zalogowania na portalu niezbędne jest podanie numeru stałego (fødselsnummer) lub tymczasowego (D-nummer) oraz pięciocyfrowego hasła (kod MinID) - kody potrzebne do korzystania z portalu Altinn.no wysyłane są pocztą na podany podczas rejestracji adres.
Anuluj odpowiedź
42 komentarze
Grzesiek

Polskie biuro rachunkowe Bergen - firma jednoosbowa branża roboty drogowe
Polskie biuro rachunkowe Trondheim - to samo jw. branża gospodarstwo rolne
Odpowiedz
Lilok
Fajnie nawet. :)
Trebor
Dla kolegi szukam księgowa z językiem polskim w Norwegii, trafiłem tu przypadkowo, ale chyba znajde kogos?:)
Odpowiedz
Wiola99
Księgowość po polsku w Norwegii to bardzo ciekawy temamt
JuliaU
Nie wiem gdzie, ale potrzebuje namiary na doradztwo księgowe Norwegia
Odpowiedz
Slek
Zapraszam do meritu, korzystam ich usług jestem bardzo zadowolony.
Strek2
Dla mnie potrzebny księgowy Oslo
Wibk
Czołem mam problem: Jak rozliczyć VAT w Norwegii?
Odpowiedz
Romek
ty masz problem z VAT, a ja :
Jak wystawić fakturę dla firmy norweskiej?
Jeh
Nie jest to takie trudne. :)
Mirek67
Hej tanie biuro rachunkowe w Norwegii ktoś coś słyszał o takim. ;)
Odpowiedz
Priko
A ktoś słyszał ogólniie o biuro księgowe Norwegia dla dużej spółki? robimy porządki dlatego potrzebna zmiana księgowej.
Romek88
Jestem zainteresowany w założeniu norweskie biuro rachunkowe, czy trudno taki typ biznesu się prowadzi?
Odpowiedz
ByćMoże
Jeśli masz jakoś wiedzę na temat rachunkowości, nie powinno być z tym żadnego problemu:)
Ozesk87
Księgowość dla firm w Norwegii to fajna sprawa. Polecam zagłębić w tym temat.
DamianS8
Witam, dla 3 firm poszukuję biur rachunkowych w określonych lokalizacjach:
Biuro rachunkowe Oslo i okolice
Biuro rachunkowe Bergen i okolice
Biuro rachunkowe Trondheim i okolice
Odpowiedz
Light99
z jakiej branży są te firmy?
Kris911
Halo halo szukam dobrej księgowej Norwegia, najlepiej, żeby była dostępna na już.
Odpowiedz
Ricardo0001
Fajny artykuł. Przy okazji szukam polskie biuro rachunkowe w Norwegii w internecie mało jest takich ktoś może bezpośrednią polecić ?
Odpowiedz
LeszekK
Gdzie znaleźć księgowego w Norwegii do całkiem sporej firmy IT?
Mikolaj21
które biura rachunkowe Norwegia są najlepsze na rynku norweskim?
Odpowiedz
PomocNorwegia
Hej, wpisz sobie w google powinno coś wyskoczyć: najlepsze biuro rachunkowe w Norwegii, Dobra księgowa Norwegia, Profesjonalne biuro rachunkowe Norwegia, Jakie biuro rachunkowe w Norwegii. :)
Mikolaj21
Dziękuje PomocNorwegia!
Kaja45
Szukam kawalerki w Norwegii od lipca i też myślę o własnej firmie...
Odpowiedz
Roberto
Nie zastanawiaj się, tylko działaj;)
Kaja45
No zaczynam już działać, ale przydałby się jakiś norweski księgowy albo norweska księgowa do pomocy;/
Roberto
Wpisz sobie w google: Polski księgowy Norwegia albo Biuro rachunkowe Norwegia czy Firma księgowa Norwegia, a na pewno wyskoczy sporo fajnych ofert:)
Kaja45
Już wpisałam: Profesjonalna księgowość Norwegia i full ofert, teraz wczytuję się w opinie;)
Roberto
No to git;)
KsiegNor
księgowość Norwegia
zostaw namiary, prześlę ofertę!!!
Księgowość Bergen
Księgowa Bergen
Księgowość Stavanger
Księgowa Stavanger
Księgowość Trondheim
Księgowa Trondheim

Zapraszam! Wiele biur, konkurencyjne ceny!
Odpowiedz
MariaK
Ktoś mi tu ogarnie prowadzenie księgowości w Norwegii???
Odpowiedz
MariaK
Ktoś mi tu ogarnie prowadzenie księgowości w Norwegii???
Odpowiedz
Damien177
Poszukuję księgowej w Norwegii, również poszukuję księgowego w Norwegii, przesyłajcie proszę oferty.
KsięgowyAdam
Polecam z korzystania z naszych usługi księgowe Norwegia, operujemy dużymi firmami nasze usługi dają 100% gwarancji sukcesu twojej firmy
VAT w Norwegii
Ile wynosi norweski podatek dochodowy i norweski VAT?
Odpowiedz
Kama82
Masz w artykule;)
Księgowa Oslo
Najlepszy księgowy w Norwegii to??? Najlepiej Księgowość Oslo lub okolice...
Odpowiedz
dona22
Jak znaleźć księgowego w Norwegii ??
Odpowiedz
Melania90
W necie najlepiej, są różne fora i grupy, ja wpisałam: księgowa Norwegia i znalazłam fajną babkę.:)
lidka999
Dokładnie, ja też tak zrobiłam, można wpisać: Norwegia księgowy po polsku, księgowy do firmy Norwegia czy Szukam księgowej Norwegia, i jest naprawdę dużo fajnych ofert konkurencyjnych;)
księgowy Norwegia
Czy Prowadzenie księgowości dla firmy w Norwegii musi być zlecone firmie zewnętrznej?
Odpowiedz
majka86
Nie, można samodzielnie prowadzić księgowość, norweska rachunkowość nie jest skomplikowana.
x
Chcesz otworzyć biznes w Norwegii? Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu:
STRONA GŁÓWNA | INNE USŁUGI | KONTAKT